بي همتا
دانلود كتاب
نويسندگان
لينک دوستان
لينكي ثبت نشده است
آمار
امروز : 78
ديروز : 6
افراد آنلاين : 1
همه : 11128

عرفان درماني به زبان ساده

اگرعرفان به معناي خودشناسي است پس عرفان درماني ھم بمعناي درمان امراض و رفع مشكلات

بواسطه خود فرد بيمار، بيواسطه دارو و ابزار است : درمان خود بخودي .

امراض و رنجھا موجب تشديد و بروز دوگانگي نفس و ھويّت بشر مي شوند و فرد بايستي بين اين دوئيت

خود رابطه اي برقرار نمايد . اين ارتباط موجب رفع گرفتاري مي شود . ولي خود فرد بيمار قادر به برقراري

چنين رابطه اي در خود نيست و اين كار عرفان درمانگر است . اين پل ارتباطي بين دوئيت فرد طبعاً از

جنس معرفت است و عرفان درمانگر ھمچون اوئي بين من – توي بيمارقرار مي گيرد و من و توي او را

مربوط مي سازد. ھر فردي در درون خود داراي دوگانگي من – توئي است و اين ھمان حديث نفس انسان

با خويشتن خويش است . ھر گاه كه اين حديث نفس از بين برود و يا ضعيف شود آدمي به لحاظ جسمي

، عصبي يا رواني رنجور مي گردد . يك عرفان درمانگر به مثابۀ محدث نفس بيمار فرد است و صداي

بيماري او را در مي آورد تا با وجدانش سخن گويد . بنابراين فردي كه از طريق عرفان درماني معالجه مي

شود فقط به يك شفاي عميق و ريشه اي نمي رسد بلك دچار بيداري معنوي مي گردد و فطرتش زنده

مي شود و اين ھمان احياي دين است بنابراين عرفان درماني يك شفاي دنيوي و اخروي ، مادي و

معنوي و جسماني و روحاني توأمان است . عرفان درماني موجب شفا و حيات دل مي شود لذا ميتوان

آنرا« دين درماني » ھم ناميد يا « دل درماني ».اين شفا مستلزم اعتماد و باوري عميق مي باشد . به   

بيان ديگر مي توان عرفان درماني را ھو – درماني ( او – درماني ) ھم ناميد به معناي در ميان آوردن حقّ،

در رابطه بين ذھن و دل بيمار . زيرا دوگانگي انسان ھمان دوگانگي بين انديشه و احساس است ،

دوگانگي بين ظاھر و باطن . زيرا ذھن آدمي زبان دنيا و ظواھر زندگي اوست و دل ھم زبان آخرت و معنا و

باطن امور است . در اينجا عرفان درمانگر به مثابۀ پير و عارف باطن بين است كه در عين حال بايستي

جھان بيرون و زمانه و دنياي بيمار را ھم بشناسد و انساني جھان بين ھم باشد .

و امّا اكثر امراض بشر مدرن عاطفي و ارتباطي ھستند مخصوصاً رابطه و عاطفه زناشوئي . در اينجا

عرفان درمانگر بعنوان ھوي رابطه بين من و توي، زناشوئي وارد مي شود و اين دو را با يكديگر به گفتگو و

دركي حقيقي و صادقانه مي رساند تا راز دل گويند . او زبان راز نھفته اين رابطه است ، ھمچنين روابط

دوستانه و ھر رابطه خانوادگي و اجتماعي ديگر .

عرفان درمانگر بايد بتواند به قلمرو رنج بيمار وارد شود و با او ھمدرد و ھمدل شده و در واقع بر جاي او

قرار گيرد و اين امر مستلزم عشقي كافي به انسان و نجات و سعادت بشر است و ھرگز بواسطه فوت و

فن و رفتارھاي نمادين و جملات شاعرانه ممكن نمي شود .

عرفان درماني به زباني ھمان شفاعت است ولي شفاعت عارفانه. پس عرفان درمانگر بايستي انساني

متقّي و مخلص و حق پرست باشد . پس عرفان درماني نمي تواند امرار معيشت باشد .

 

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد چهارم ص29

امتياز:
بازديد: 3
برچسب:
:
[ 1395/10/14  ] [ ۱۵ ] [ bihamta95 ]

عرفان درماني يعني چه ؟

در نخستين برخورد با عنوان « عرفان درماني » چنين تداعي مي شود كه اين ھم نوعي درمانگري است 

ھمچون انرژي درماني و رقص درماني و قارچ درماني و غيره. ما بجاي « عرفان عملي » از«عرفان درماني » 

بھره گرفتيم تا عرفان را از قلمرو تعارفات ھنري وادبي و پامنقلي به عرصه زندگي واقعي وارد 

كنيم و از آنجا كه ھمه مسائل و مشكلات بشر مدرن منجر به بن بست شده و نوعي درد و مرض لاعلاج

گرديده اين اصطلاح را ابداع نموديم.

منظور از عرفان درماني فقط علاج امراض جسمي- رواني بشر نيست بلكه علاج ھمه امراض اقتصادي و

سياسي وايدئولوژيك و فرھنگي و اخلاقي و علمي و فني و عاطفي و خانواده گي و بلكه بين المللي و

استراتژيك است. حل و فصل و رفع و درمان ھمه دردھاي بي درمان بشر مدرن مي باشد بواسطه

خودشناسي. و اين خودشناسي اما نوعي كاملاً ويژه و برخاسته از قلب مكتب علوي و تشيع يعني

امامت و ارادت عرفاني است . و ما اين اصل را تبديل به يك نيازي جھاني و فوق عقيدتي ساخته ايم. لذا

عرفان درماني از نظر ما چيزي جز بيان عملي و كاربردي اصل واساس شيعه يعني امامت نمي باشد.

و اينست كه بخش عظيمي از آثار ما مربوط به امام شناسي است و نشان دادن اين حق كه بشر امروز جز

از طريق درك امام خود ھيچ راه نجاتي ندارد. و عرفان درماني حاصل رابطه با امام و پير طريقت است .

منتھي ما معناي امام و پير ومراد و مرشد را از موزه تاريخ ادبيات خارج نموده و بيان امروزين نموده ايم و

نيز جستجوي جدّي براي امام غايب آغاز مي شود و اين زمينه ظھور است.

كه علاج ھمه دردھاي تاريخي و امروزين بشر را بھمراه دارد.

 

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد سوم ص 104

 

امتياز:
بازديد: 5
برچسب:
:
[ 1395/9/26  ] [ ۱۳ ] [ bihamta95 ]
[ ]
.: Weblog Themes By azadblog :.

درباره وبلاگ

امکانات وب