بي همتا
دانلود كتاب
نويسندگان
لينک دوستان
لينكي ثبت نشده است
آمار
امروز : 76
ديروز : 6
افراد آنلاين : 1
همه : 11126

چرا كسي كمبود عقل ندارد؟

 

براستي كه آدمي و خاصّه انسان مدرن جز كمبود پول ھيچ كمبود ديگري احساس نمي كند . براي اين

سئوال دو جواب متضاد وجود دارد . يكي اينكه خداوند به ھمه آدمھا عقل كامل بخشيده است و لذا

ھيچكس احساس نقص در عقل ندارد . در اينصورت پس كاملاً مسئول حيات و ھستي خويش است و بايد

خوب و بد سرنوشت خود را به گردن بگيرد . و امّا پاسخ دوم اينست كه چون اكثريت مردم احساس كمبود

عقل نمي كنند ھرگز بدنبال رشد عقلاني نمي روند و به ھمين دليل اين ھمه بدبخت ھستند و جھان تبديل

به ديوانه خانه شده است وھيچ جائي براي عقلا نيست و عاقلان يا محكوم به مرگند و يا در انزوا و سكوت

زندگي مي كنند و لذا عقل قاچاق ترين چيزھاست و عقلا نيز ھمچون بھلول بايد تجاھل كنند تا زنده بمانند .

بنظر ما اين ھر دو پاسخ به ظاھر متضاد درست است و به مثابه دو روي يك سكّه واقعيت بشري است .

خداوند به ھمه عقل كامل بخشيده و درست به ھمين دليل از ھمه مأخذه مي كند . ولي اين عقل مثل

كالائي نقد و بيروني نيست كه قابل مصرف باشد و مثل غذا مواد حياتي را تأمين كند ھر چند كه بشر حتي

در امور تغذيه ھم جاھل تر از حيوانات است .

مسئله اينست كه عقل مثل يك ذخيره و گنج نھان در گوھره وجود بشر است كه بايستي كاويده و استخراج

شود . و اينست معناي اين آيات كه پس چرا در خود نظر نمي كنيد ، چرا در خود تفكر نمي كنيد و.... . اين

دعوت به استخراج نور عقل است . عقل چيزي نيست كه در مدرسه و بازار قابل اكتساب باشد . آنچه كه

در مدرسه و كتاب كسب مي شود اطلاعات و اخبار گذشتگان است و محصولات عقلاني آنھاست . آدمي با

مصرف ميوه درختان ھرگز به بار نمي نشيند و ميوه نمي دھد . عقل ھمان علم زيستن است و در مدرسه

علم گذشتگان (اموات) تحصيل مي شود . عقل بواسطه خود –شناسي و تأملات دروني ودقت و تفكر در

احوال و اميال و اعمال و تناقضات خويشتن پيدا مي شود . كارگاه عقلانيت بشرمعرفت نفس است . بھمين

دليل علي (ع) مي گويد : كسي كه خود را نمي شناسد ھيچ چيز را نمي شناسد . و اين يعني فقدان عقل

. بقول علي (ع) عقل و حكمت گمشده انسان است.

 

از كتاب" دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد چهارم ص 95

امتياز:
بازديد: 2
برچسب:
:
[ 1395/10/18  ] [ ۱۳ ] [ bihamta95 ]

فلسفه تاريخ نبوت

 

نبوت در يك كلام چيزي جز امر به معروف و نھي از منكر نبوده است . اين امر ونھي از زبان وحي در اعماق

فطرت بشري مولد عقلانيت شد كه ھمين امر موجب ختم نبوت گرديد كه سرآغاز دين عقلي است .

بنابراين در دوران ختم نبوت يا آخرالزمان تنھا رسالت ديني فقط توسعه و تعميق عقل ديني و دين

عقلاني است كه در قلمرو معرفت مترادف با ھستي شناسي ديني و ھستي شناسي دين و عقل

شناسي يا شناخت شناسي مي باشد كه جملگي زمينه ھاي متفاوت معرفت نفس ھستند . و اين ھمان

قيامت دين است.

به بيان ديگر ما در دوران ختم امر بمعروف و نھي از منكر قرار داريم كه اين ھمان ظھور جھاني

« لا اكراه في الدين» است كه عرصه عقل واختيار مي باشد. در واقع امروزه ديني جز عرفان نيست و مابقي يا

عقب مانده گي تاريخ است و يا غفلت از حق انسان آخرالزمان و فقدان اسلام محمدي. و اين بمعناي امر

به عرفان و نھي از دين جاھلانه و تقليدي - تاريخي است كه ھمان تحقق كمال نعمت خدا در عرصه ختم

نبوت مي باشد و قيامت دين. اين ھمان رسالت امامان آخرالزمان است: رسالت عرفاني! و غير از اين دين

عرصه جاھليت و قبل از ختم نبوت است . امروزه دين چيزي جز معرفت ديني نيست كه انسان مدرن را بر

سر دوراھي كفر آشكار يا ايمان خالص، مخير مي سازد. و غير از اين دين شرك و نفاق است كه جز

ضلالت و انحطاط نيست زيرا ھنوز در عرصه اكراه در دين قرار دارد. و اين تفسير آية الكرسي است كه به

مثابه قلب قرآن مي باشد.

 

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد دوم ص 108

 

امتياز:
بازديد: 12
برچسب:
:
[ 1395/7/29  ] [ ۱۴ ] [ bihamta95 ]

چرا بي ديني بد است؟

 

*زيرا انسان را بي ھويّت ساخته و ھر عمل زشتي را آسان مي سازد.

*زيرا وجود انسان را در نزد خودش حقير و بي ارزش مي سازد و انسان تن به ھر خفّت و ذلّتي ميدھد و

خود را ارزان مي فروشد.

*زيرا انسان را بزدل و ترسو مي كند و به چاپلوسي و بردگي صاحبان قدرت مي كشاند .

*زيرا انسان را با وجدانش به تضاد انداخته و موجب رياكاري مي شود كه بدترين عذابھاست.

*زيرا موجب زوال عقل شده و پريشاني و نسيان پديد مي آورد .

*زيرا انسان را در قبال مرگ به ھراس انداخته و آسايش و آرامش را سلب مي كند و به وحشت و توحش

مبتلا مي سازد .

*زيرا افكار و اعمال بشر را از مقصود و كمال ابدي مي اندازد و عقيم و بي ريشه مي كند و لذا انسان به

قشري گري و بطالت دچار شده و در نزد خودش ھيچ و پوچ مي گردد .

 

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد دوم ص 79

 

--------------------------

 

امتياز:
بازديد: 16
برچسب:
:
[ 1395/7/12  ] [ ۱۷ ] [ bihamta95 ]
[ ]
.: Weblog Themes By azadblog :.

درباره وبلاگ

امکانات وب