بي همتا
دانلود كتاب
نويسندگان
لينک دوستان
لينكي ثبت نشده است
آمار
امروز : 73
ديروز : 6
افراد آنلاين : 1
همه : 11123

مؤمنان كفر گو

اكثر حكيمان و عارفان و خداپرستان مخلص، كفرگوترين انسانھاي تاريخ بوده و با صداي بلند اين كفر را بر

زبان رانده و حتي مكتوب نموده اند و لذا ھمواره تحت اذيت و قتال مردمان و مخصوصاً ملايان جاھل

مذاھب بوده اند . براستي اين چه پديده اي بوده است ؟

مؤمنان حقيقي خداشناسان و خداپرستان دل خويشند ھمانگونه كه خداوند قلب مؤمنان را خانۀ خودش

ناميده است . ولي در نقطۀ مقابل ، كافران كساني ھستند كه خداوند را در آسمان و خيالات ماوراي

طبيعت جستجو مي كنند و مي خوانند . اين تفاوت در قرآن كريم مذكور است . در واقع خداي ذھني كه با

فلسفه و منطق قابل نفي و اثبات است بزرگترين دشمن خداي واقعي است كه در قلب مؤمنان است لذا

مؤمنان عارف ھمواره بر عليه اين خداي ذھني كه خداي كفر است و در واقع نام مستعار ابليس نفس

است در ستيز بوده و او را رسوا و باطل ساخته اند . اصلاً شھامت نفي ابطال خداي ذھني فقط در قدرت

ايمان قلبي است وگرنه آدمي در ھيچ مقامي توان انكار خدا را ندارد و حتي كافرترين كافرھا ھم بدون

چنين خدايي قادر به توجيه زندگي و اعمال خود نيستند . فقط مؤمناني كه از بابت خداوند اطمينان دارند

مي توانند او را از قلمرو ذھنيت و نفسانيت مشرك خود بزدايند و اين ھمان اخلاص است .

در ميان بسياري از عارفان و حكيمان بزرگ تاريخ اين نوع توصيف آشكار است كه مشھورترين آنان در جھان

اسلام از مولانا و حافظ است . و اما در ميان فلاسفه بزرگ معاصر جھان نيز از اين مؤمنان كفر گو و به

ظاھر بي خدا بسيارند به مانند كي ير گارد ، نيچه ، ھايدگر و سارتر كه اصلاً در قلمرو منطق و فلسفيدن

چه بسا نامي از خدا ھم نمي برند و گويي كه او را انكار مي كنند و لذا به فلاسفه ايي ملحد مشھورند كه

نيچه كه در رأس آنان قرار دارد كه علناً مرگ چنين خدايي اعلان كرده است . اين بزرگان در طول تاريخ

شھيدان وصف توحيدي خداوند ھستند . و در واقع بايستي آنھا را فيلسوفاني ملامتي ناميد .

 

از كتاب" دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد چهارم ص 91

امتياز:
بازديد: 2
برچسب:
:
[ 1395/10/16  ] [ ۱۶ ] [ bihamta95 ]
فلسفه شكر و كفر
 
ھمه ارتباطات و اعمال و تجربيات بشري با ھركس و ھر چيزي از جمله با خويشتن نھايتاً يا به شكر مي
رسد و يا به كفر. و اين نھايت انسان در جھان است. يعني يا به تسليم و رضا و لذا تشكر مي انجامد و
وصال. و يا به انكار و عداوت و لذا كفر مي انجامد و فراق و قحطي ابدي كه ھمان دوزخ است ھمانطور كه
شكر ھم وادي بھشت است. يكي بدبختي و شقاوت است و ديگري خوشبختي و محبت. رابطه انسان در
جھان يا به عداوت با جھان و جھانيان و از جمله خويشتن ميرسد و يا به محبت و شكر و وحدت. اولي از
جھان طرد مي شود و دست خالي از دنيا مي رود و دومي جھان ھستي را به ارث مي برد. يكي جھنّم
است و ديگري جنت. جھنم ھمان فقدان وجود است و جنت ھم وجدان وجود. آنكه قصد تصاحب و سلطه
بر جھان و جھانيان را دارد به عداوت با آن ميرسد و آنرا از دست مي دھد و طرد ميشود. ولي آنكه دست
و دل از جھان مي شويد و به درون خود ميرود و بر جاي خودش مي نشيند بناگاه كل جھان را در ھويت
بھشتي اش با خود مي يابد در درون خود. جھاني كه انسان مي تواند به ارث برد در درون اوست و اين
جھان صلح و محبت و شكر است زيرا لايق انسان است زيرا از آن انسان است زيرا به تعداد آدميان جھان
ھا وجود دارد به تعداد جان ھا. و ھيچكس جھان ديگران را نمي تواند به ارث برد بلكه درصدد تصاحب جھان
ديگران، جھان خود ھم از دست مي رود و اينست كفر.
 
از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني - جلد دوم ص 155
امتياز:
بازديد: 14
برچسب:
:
[ 1395/8/10  ] [ ۱۲ ] [ bihamta95 ]
كفر چيست؟
 
طبق معارف قرآني و سنّت انبياء و اولياي خدا ، كفرلزوماً نمازخواندن نيست ، حرفھاي ديني نزدن و خدايا
خدايا نگفتن نيست ، به روضه و مسجد نرفتن نيست ، خيرات ندادن و.... نيست.
خداوند در كتابش مؤمنان را امر به اقامه صلواة مي كند پس معلوم است كه قبلاً اقامه صلواة نمي كرده
اند . ونيز اينكه نمازگزاران عادتي و ريائي را دشمن دين مي خواند و خيرات نمودن و مساجد ساختن و آب
و جارو نمودن بدون اطاعت رسول را نشانه نفاق و مستحق عذاب مي خواند و از جمله نشانه ھاي نفاق را
سخنان ديني و زيبا مي خواند كه جلب نظر مردم كند تا آنان را بفريبد.
كفر در وادي عمل مشخص مي شود ھمينطور ايمان.
كافر كسي است كه متكبر است و واقعيت ھا را كتمان و يا نھان مي كند . دروغگوست، بي دليل به ديگران
تھمت مي زند ، ادب ندارد تاب سخن انتقاد آميز را ندارد ، نصيحت ناپذير است ، چاپلوس است . و عاشق
چاپلوسان . براي خود وظيفه اي نمي شناسد و اگر كاري كند تماماً احساس ايثار و منّت و براي بدام
انداختن ديگران و توقعات ناحق است . از عاقلان و پاكان فراري و بيزار است . تقوا و محبت را رياكاري مي
خواند و وقاحت و بولھوسي را صداقت مي نامد . لحظه اي آرام و قرار ندارد و غرق در اشتغال و يا عياشي
است . از تنھائي چون مرگ مي ھراسد . از فقرا بيزار است و تكبّر مي كند و در مقابل ظالمان متواضع
است . و دين و معرفت را فقط براي امور اقتصادي و حيثيتي و رياست و فخرفروشي و فريبكاري ميخواھد .
چشم ديدن آرامش و عزت خود را ندارد و حتي نسبت به خود و خانواده اش بخل دارد و چشم ديدن آرامش
و عزت خود را ندارد و مجذوب كساني است كه او را خوار و خفيف مي كنند . كافر منكر نيازھاي غريزي
خويشتن است و آنھا را خوار مي دارد و كتمان مي كند و لذا به گناه مبتلا مي گردد . كافر منكر است، منكر
ھر چه واقعيت بخصوص واقعيت وجود خويشتن . كافر نسبت به خودش كور است و در جھان اوھام
و آرزوھا و تصورات واھي زيست مي كند . كافر در مراتبي از جنون است و آداب ديني موجب رشد اين جنون
و رسوائي مي شود.
 
از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد دوم ص 73
 

 

امتياز:
بازديد: 14
برچسب:
:
[ 1395/7/10  ] [ ۱۷ ] [ bihamta95 ]
 
آيا اسلام دين عرب جاهليت است؟
 
 
اگر چنين بود:
 
*ھمۀ امامان اين دين بدست اعراب كشته نميشدند .
 
*در قرآن ، اعراب به اشدّ كفر و نفاق متھم نمي گشتند.
 
*عمدۀ مريدان مخلص رسول و امامان ، غير اعراب نمي بودند (مثل آفريقاييھا ، ايرانيان ، يمني ھا و ...)
 
*تمام سنّت رسول و امامان بر خلاف سنتھاي اعراب جاھلي نمي بود.
 
*اكثريت علما و عارفان اسلامي از غير اعراب پديد نمي آمدند .
 
*ھمۀ سوره ھاي قرآني با رحمان و رحيم آغاز نميشد كه بر خلاف خشونت و شقاوت اعراب است .
 
*اكثريت اسلام شناسان بزرگ جھان مدرن از غير اعراب پديد نمي آمدند.
 
*جھا ني ترين فرھنگ و معرفت بشري از مسلماناني ھمچون حافظ شيرازي و مولاي رومي به عرصۀ
 
ظھور نمي رسيد.
 
*و نھايتاً در ھزارۀ سوم ميلادي كه عصر ظھور كفر آشكار و انقراض مذاھب است اسلام وارد عصرشكوفا
 
يي و جھاني شدن خود نمي گشت و روي در روي كفر جھاني قرار نميگرفت در حاليكه اكثريت حكومتھاي
 
عربيحامي كفر جھاني ھستند .
 
 
از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد دوم ص 60
امتياز:
بازديد: 14
برچسب:
:
[ 1395/7/8  ] [ ۱۷ ] [ bihamta95 ]
كفر مرد در رابطۀ زناشوئي
 
*مردي كه مي خواھد خود را بجاي خدا به ھمسرش غالب كند صداقت و درد دل كردن با ھمسرش را
از دست مي دھد و اين تكبّر مرد موجب مي شود كه زن ھم امكان صدق و ھمدلي را با شوھر از
دست بدھد و مكر پيشه كند. كبر مرد ، علت مكر زن است.
 
*از بي تقوائي و بي مسئوليتي و بي محبتي مرد نسبت به ھمسر و فرزندانش ھمين بس كه
شھامت امر به معروف و نھي از منكر را به آنان ندارد و نام اين وضع را عشق مي گذارد كه موجب
نفرت اھل خانه مي شود .
 
*مردي كه در خانه خود ھيچ ولايت و تصديق و آرام و قراري ندارد به سوداي رياست بر مرد م بر مي
آيد و سياسي مي شود.
 
*از كفر مرد ھمين بس كه نياز به ھمسرش را خوار مي دارد و انكار مي كند. اين تكبر منشأ فساد
اخلاقي در مرد و موجب نفرت زن است .
 
*مردي كه به زنش انتقاد و نصيحتي نمي كند از اين روست كه نمي خواھد انتقادي بشنود .
 
*مردي كه با منّت ، نان به خانه مي آورد موجب انزجار اھل خانه است .
 
*اگر در زير لحاف عزت نباشد در ھيچ جاي ديگري ھم نخواھد بود .
 
*مردي كه با زنش درد دل نمي كند و اين امر را در شأن خود نميداند از خانه فراري مي شود و روي
به رفيق بازيھا و عياشيھا مي كند كه در آنجا فقط سخن بر سر تحقير زن است.
 
*مرد متكبر و كافر در قبال تمكين جنسي زنش به او بد گمان مي شود و در قبال عدم تمكين جنسي
زن نيز باز دچار ھمين سؤ ظن مي گردد. مرد كافر در ھمه حال به زنش بد بين است .
 
*مردي كه بر درآمد زنش حساب مي كند محبت او را از دست ميدھد. زن، كسي را دوست ميدارد
كه رزقش را با عزّت مي دھد .
*مردي كه تحت عنوان عشق و آزادي ، غيرت خود را نسبت به زنش نشان ندھد بتدريج از او كينه
نموده و متنفر مي شود ، زن ھم چنين مي شود .
 
*مرد كافر نمي تواند زنش را دوست بدارد فقط مي خواھد كه تن و روح او را مالك باشد و نام اين
آدمخواري را عشق مي نھد كه مولّد نفرت زن است .
 
*عشق مرد به زنش، عشق او به نفس خويشتن است زيرا زن جمال باطن مرد است. اگر مرد
عاشق طبق حكم عقل و دين، زنش را نصيحت و امر به معروف و نھي از منكر نكند به غايت نفس
پرستي مبتلا شده و ھردو تباه مي شوند و اين عشق نابود مي گردد .
 
*مردي كه نياز جنسي خود را به زنش انكار مي كند يا از وي دوري مي جويد و به فساد ميگرايد و يا
به وي تجاوز مي كند .
 
*مردي كه توقّع محبت متقابل و متشابه از زنش دارد محبت خود را نيز به وي از دست مي دھد .
 
از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني - جلد اول ص 15
 

 

 

 

 

امتياز:
بازديد: 25
برچسب:
:
[ 1395/5/29  ] [ ۱۶ ] [ bihamta95 ]
[ ]
.: Weblog Themes By azadblog :.

درباره وبلاگ

امکانات وب